Brunnsborrning

Övriga tjänster

Brunnsborrning

BRUNNSBORRNING ENERGI OCH VATTENBRUNNAR

Beskrivning av borrhålet Värmekällan till en bergvärmepump består av ett eller flera borrhål, i vilka sitter en bergvärmekollektor, som samlar in värme från berget. Kollektorn består vanligtvis av 2 (ev. 3 eller 4) plaströr, hopkopplade nedtill, genom vilka en köldbärare pumpas i slutet kretslopp med värmepumpen. Köldbäraren består av vatten med tillsats av något frysskyddande ämne, exempelvis bioetanol. Borrhålet, som oftast är mellan 100 och 250 m djupt, görs med hjälp av sänkhammarborrning, en metod där själva borrhammaren sitter längst fram på borrsträngen, som successivt arbetar sig ned i berget. Borrsträngen består av sammangängade stålrör i tre-meterslängder genom vilka tryckluft leds ned till borrhammaren.

Det lossborrade materialet (borrkaxet) blåses upp ur hålet av den avgående tryckluften tillsammans med eventuellt inströmmande vatten. Borrsänkningen (borrhastigheten) kan typiskt vara 0,5 – 1,0 m/min, men en stor del av tiden ”förloras” på ihop- och isärkoppling av rören till borrsträngen. Den översta delen av borrhålet passerar oftast genom lösa jordlager och där måste man sätta ett foderrör av stål för att inte hålet ska rasa igen. Foderröret borras ned till fast berg och därefter, enligt bestämmelserna i Normbrunnn 07, ytterligare 2 m ned i detta och cementeras fast för att hindra att ytvatten förorenar grundvattnet.

Bestämmelserna kräver också att foderröret skall nå ned minst 6 m från markytan. Borrhålsdiametern är oftast 115 eller 140 mm. Borrmaskinen kan typiskt väga 10 ton och går på larvfötter. Tryckluft till borrhammaren kommer genom en slang från en stor kompressor som levererar tryckluft vid 2,0 – 3,5 MPa (20 – 35 bar) övertryck. När borrhålet är klart och de vätskefyllda kollektorslangarna har satts ner i hålet, förseglas borrhålstoppen med ett tättslutande lock (många kommuner kräver ett utförande enligt Normbrunn-07) och kan sedan täckas med jord efter det att slangarna till värmepumpen kopplats. Skall borrhålstoppen eller slangarna kunna köras över, bör de förses med någon form av skydd. Slangarna grävs ned och förs in i huset antingen direkt genom husväggen eller en bit upp ovan markytan14. Brunnens läge skall enligt bestämmelserna markeras med skyltar på fasaden som anger avstånd och riktning till borrhålstoppen.

När en anläggning kräver flera borrhål, placeras borrhålstopparna oftast några meter från varandra och hålen gradas (lutas) från varandra, så att de mot djupet får större avstånd mellan sig. Detta för att minska den inbördes störningen mellan dem. Kommunerna kräver anmälan för energiborrning och har bestämmelser för hur nära tomtgränsen man får borra, vilket minsta avstånd som krävs till grannarnas borrhål m.m. Kontakta alltid kommunens miljökontor i god tid innan Du borrar. Det kan ta flera veckor att få ett tillstånd.

Aktivt borrhålsdjup Vid borrning i berg påträffas nästan alltid grundvatten på 2-7 m djup, men här spelar terrängformen in så att i en lågpunkt kan t o m grundvattnet ”rinna över” (artesiskt vatten) medan på högpunkter det kanske kan vara 10-30 m till grundvattnet. Grundvattennivån varierar i allmänhet med årstid och nederbörd. Krav på att borrhålet skall återfyllas efter installation av kollektorn finns knappast i Sverige, men är vanligt utomlands. Vid lågt grundvatten kan det dock vara motiverat att återfylla för att förbättra värmeövergången i hålets överdel. Kollektorslangar som står i luft kan endast ta upp försumbara värmemängder, men genom återfyllning med finkornigt material kan vattennivån fås att stiga genom kapillärverkan i återfyllnadsmaterialet. Använd dock inte tjälfarligt material vid återfyllningen, men gärna ett med hög värmeledningsförmåga (hög kvartshalt)! Den del av kollektorn, som ligger under vattennivån eller är återfylld, kallas aktivt borrhålsdjup, vilket är en viktig parameter (faktor) vid dimensioneringen. Vid flera borrhål till en och samma anläggning skall borrhålens sammanlagda aktiva borrhålsdjup läggas samman efter korrektion för deras inbördes påverkan.

VATTENBRUNNAR

Vattenbrunnar borras på samma sätt som energibrunnar men istället för kollektorslang så hänger man ner en sänkpump som pumpar upp grundvattnet, provpumpning av vattenbrunnen utföres för att se om rätt kapacitet erhållits eventuellt måste hydraulisk ”tryckning” av hålet göras för att rensa sprickor så vi får en god tillströmning av grundvatten. Grundvattnet provas sedan för sin kvalitet och innehåller provet för höga halter av ex. järn, mangan, radon eller för högt pH så kan Svenska VPG erbjuda filter och installation av dessa så vi får den högsta vattenkvaliteten på vårat dricksvatten

BRUNNSBORRNING I UMEÅ OCH VÄSTERBOTTEN

Vi utför borrning främst i och runt Umeå. Behöver du hjälp med borrning för vattenbrunn eller energibrunn så kontakta oss idag så hjälper vi dig. Vi har lång erfarenhet av borrning och ser till så du får ett riktigt proffesionellt utfört arbete.