STÖRRE FASTIGHETER

Kostnaderna för Uppvärmning, varmvatten och ventilation är oftast den största utgiften för driften av en fastighet. Storleken på investeringen av ett nytt värmesystem med värmepump är bara en liten del av totalkostnaden sett över livslängden på värmepumpsanläggningen, det är därför ofta lönsamt från första kalla dag att investera i en värmepumpslösning.

Eftersom besparingen är så massiv så är man även skyddad mot eventuella prishöjningar av elleverantör. En fastighet med låga driftskostnader är mer attraktiv vid en eventuell försäljning och betingar ett högre pris än motsvarande fastighet med höga driftskostnader.

VI GER ER TRYGGHET

Nibes värmepumpar tillsammans med Svenska VPG´s Installationer säkerställer en tillförlitlig drift under många år med förväntad besparing. Övervakning via Internet är standard på Nibes fastighetsvärmepumpar, som tillval finns även Nibe modbus 40 för styrning och övervakning med Data Under Central (DUC) om fastigheten har ett övergripande styrsystem.

VAD VI BEHÖVER VETA

Dimensionering av värmepumpen styrs av fastighetens förbrukning och vi vill ha så mycket information så möjligt för att dimensioneringen ska bli rätt. Förbrukning av värme, varmvatten, ventilation, tillgänglig markyta , byggår osv.

Underlag för dimensionering av fastighet.


VÅRA LÖSNINGAR

BERGVÄRME

Eftersom Nibes värmepumpar är moduluppbyggda med flera kompressorsteg så kan man dimensionera dessa för att täcka hela fastighetens behov.

FRÅNLUFTSÅTERVINNING

Har fastigheten mekanisk frånluft utan återvinning så kan man med värmepump återvinna värmen i avluften och tillföra den till värmesystemet.

BERGVÄRME OCH FRIKYLA

Fastigheter med både värme och kylbehov är den optimala kombinationen där man använder berget både för värme och kyla.

UTELUFTVÄRMEPUMP

Värmepumpen tillvaratar solenergin som finns lagrad i uteluften. Den avgivna effekten minskar med sjunkande utetemperatur och därför behövs en uppvärmningskälla som täcker hela fastighetens effektbehov dom kallaste dagarna.

GRUNDVATTENVÄRME

En vattenbrunn med en pump kan också användas som värmekälla till en värmepump man pumpar färskvatten oftast från en borrad brunn genom en värmeväxlare, där värmepumpen tar reda på värmen, vidare till en mottagarbrunn eller annan infiltration.

YTJORDVÄRME

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning.

SJÖVÄRME

Om fastigheten ligger nära en sjö så kan man ta upp lagrad solenergi med hjälp av en ytjordkollektor som förankras i sjöbotten, möjlighet till frikyla.

ÖVRIGA VÄRMEKÄLLOR

Det finns möjlighet att koppla värmepumpar på andra värmekällor för att täcka delar eller hela värmebehov som: Gödselvärme, avloppsvatten, hydraulvärme eller andra processer där vi har ett överskott av värme